Polityka prywatności

Preambuła

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) ( Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Administrator

Axos Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000678118, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 5213781774 i REGON 367298245, nr licencji agencji zatrudnienia: 19968, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN złotych (wpłacony w całości) jest administratorem danych osobowych (dalej ADO) Użytkowników. Dane kontaktowe ADO znajdują się poniżej:

mailowo pod adresem: contact@@axosrecruitment.com

listownie na adres: ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa

telefonicznie: (+48) 513 945 145

Inspektorem Ochrony Danych w ADO jest Bartosz Strzembeczny (dalej IOD). Kontakt z IOD może odbywać się mailowo pod adresem: gdpr@axosrecruitment.com lub listownie na adres spółki.

Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia projektów rekrutacyjnych. tj. prezentacji użytkownikom najlepszych możliwości zatrudnienia na rynku pracy. W tym celu przetwarzamy jedynie niezbędne dane tj. imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia dane kontaktowe w postaci numeru telefonu komórkowego oraz adresu mailowego.

Odbiorcy danych osobowych

ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty dla których Axos Group Sp. z o.o. świadczy usługi rekrutacji. Każdorazowo Użytkownik zostanie uprzedzony o fakcie udostępnienia jego danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Może wystąpić sytuacja, w ramach której nastąpi przekazanie danych osobowych użytkowników do dostawców spółki w celu umożliwienia im świadczenia usług spółce w należyty sposób. (np. firma hostingowa, firma świadcząca nadzór nad bezpieczeństwem bazy danych).

Spółka z każdym z w/w podmiotów zawarła umowy powierza przetwarzania danych osobowych Użytkowników gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Istnieje także możliwość, że przekażemy Twoje dane osobowe władzom państwowym – zrobimy to wyłącznie, gdy będzie ciążył na nas prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres retencji (przechowywania) danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak jest to niezbędne do prowadzenia projektów rekrutacyjnych lub do czasu wycofania zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych. Przynajmniej raz na rok Axos Group Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby dokonać okresowego przeglądu aktualności posiadanych danych.

Prawa użytkowników

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi włączenie danego użytkownika w prowadzone przez spółkę projekty rekrutacyjne.

Informacje dodatkowe

Nie przesyłamy kandydatom informacji marketingowych drogą mailowa bez ich wyraźnej zgody.

Środki bezpieczeństwa

ADO wdrożyliśmy szereg rozwiązań w celu zapewnienia maksymalnej ochrony Twoich danych osobowy m. in. jako jedni z nielicznych na polskim rynku rekrutacyjnym przechowujemy je w szyfrowanym programie przeznaczonym do obsługi procesów rekrutacyjnych.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona w przyszłości przez ADO. Jeżeli nastąpi istotna zmiana poszczególnych zapisów osoby, które przekazały nam adres poczty elektronicznej zostaną powiadomione o tym fakcie wraz z informacją o poszczególnych zmianach polityki prywatności.